Polityka prywatności i cookies

Podziel się

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Ostatnia aktualizacja 5 marca 2021 r.

Wstęp

 1. ZIOAPP dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez ZIOAPP z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez ZIOAPP. W Polityce uregulowano:
  1. rodzaje danych osobowych gromadzonych przez ZIOAPP,
  2. sposób wykorzystania tych danych,
  3. prawa osób, których dane są przetwarzane przez ZIOAPP,
  4. kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane,
  5. środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych,
  6. sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane przez ZIOAPP,
  7. stosowane przez ZIOAPP środki i metody ochrony danych osobowych,
  8. informacje dotyczące plików cookies.

I. Podstawowe pojęcia

 1. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 2. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 4. Strona – strona ZIOAPP – www.zioapp.pl
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza ZIOAPP.

II. Współadministratorzy danych osobowych Użytkowników i wspólny punkt kontaktowy

Współadministratorami danych osobowych Użytkowników są Maciej Czekała i MTP Sp. z o.o. (łącznie: ZIOAPP). ZIOAPP wyznaczyła wspólny punkt kontaktowy w celu kontaktowania się w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników: rodo@zioapp.pl, adres: ul. Śniadeckich 25, Poznań, tel.: 61 869 2000.

III. Zasady zbierania danych osobowych

 1. ZIOAPP uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Użytkowników korzystających ze Strony. W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez ZIOAPP wizytówki zawierającej takie dane lub od pracodawcy takiej osoby), mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy).
 2. ZIOAPP uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
 • informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
 • służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
 • potrzebnych do wystawienia faktury VAT  (takich jak NIP, REGON);
 • danych dotyczących Użytkownika niezbędnych do wykonania umowy zawartej z ZIOAPP oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZIOAPP;
 • danych niezbędnych do uwierzytelnienia Użytkownika np. login i hasło;
 • dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze);
 • cookies oraz inne dane dotyczące aktywności Użytkownika na Stronie, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych

 1. ZIOAPP zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. ZIOAPP dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
 3. ZIOAPP zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 4. ZIOAPP przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa. Ustalając ten okres ZIOAPP bierze pod uwagę przepisy prawa, które nakazują administratorom przetwarzać dane osobowe przez określony w tych przepisach czas, okres funkcjonowania Użytkownika, okres, który jest niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń przez ZIOAPP, okres na jaki Użytkownik udziela zgody na przetwarzania jego danych osobowych przez ZIOAPP (w szczególności do cofnięcia takiej zgody. ZIOAPP podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. ZIOAPP oświadcza, że:
 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • przetwarzana dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 1. Dostęp do danych osobowych posiada: ZIOAPP, ich pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez ZIOAPP.
 2. ZIOAPP prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 3. ZIOAPP oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Gromadzone przez ZIOAPP dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na ZIOAPP, które wynikają z przepisów regulujących świadczenie usług bądź działalność ZIOAPP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania do ZIOAPP za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi przez ZIOAPP, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi prawnie uzasadniony interes ZIOAPP (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • prowadzenia kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się z ZIOAPP drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi przez ZIOAPP lub inną zawartą z ZIOAPP umową, ZIOAPP może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes ZIOAPP (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • zbierania danych osobowych w związku z działalnością ZIOAPP: w związku z prowadzoną działalnością ZIOAPP może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie ZIOAPP (na podstawie prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • szacowania ryzyka i udoskonalania działalności ZIOAPP (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes ZIOAPP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu ZIOAPP, co stanowi prawnie uzasadniony interes ZIOAPP w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku żądania uprawnionego organu władzy publicznej wykonanie obowiązku prawnego ZIOAPP;
 • zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami ZIOAPP w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes ZIOAPP w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej.

V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. ZIOAPP nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. ZIOAPP może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu, w szczególności usług elektronicznych, prawnych, związanych ze świadczonymi przez ZIOAPP usługami. ZIOAPP wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu ZIOAPP.
 3. Dane osobowe mogą być ujawniane również podmiotom zewnętrznym ze względu na inicjowaną przez Użytkownika aktywność na Stronie takim podmiotom jak: Facebook, Google, HotJar, Youtube, Google Analitycs, Microsoft, Synerise, które mogą zamieszczać własne pliki cookies.

VI. Prawa osób, których dane przetwarza ZIOAPP

 1. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez ZIOAPP swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
 2. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma również prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez ZIOAPP swoich danych osobowych.
 3. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma również prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez ZIOAPP swoich danych osobowych.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to ma on prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób ZIOAPP. W takich sytuacjach ZIOAPP dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.
 5. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od ZIOAPP ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 6. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika oraz w granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez ZIOAPP opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu.
 7. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył ZIOAPP, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ZIOAPP. Jednakże ZIOAPP zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które ZIOAPP przetwarza na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy lub na podstawie jego zgody.
 8. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: iod@zioapp.pl.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez ZIOAPP danych osobowych narusza przepisy prawa, Użytkownik może skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Użytkownicy mogą również dochodzić swoich praw od każdego współadministratora wymienionego w pkt. II.

VII. Korzystanie ze Strony i formularza kontaktu

 1. Korzystanie ze Strony jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania ze Strony.
 2. Niezależnie od wskazanej powyżej zasady nieodpłatności korzystania ze Strony, Użytkownik może ponosić koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci Użytkownika.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do dostarczania w ramach korzystania ze Strony treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik powinien korzystać ze Strony zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 4. Materiały zawarte na Stronie, a w szczególności obrazy, grafiki, treści, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), podlegają ochronie prawno-autorskiej i nie mogą być rozpowszechniane, modyfikowane czy kopiowane w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego (poza wykorzystaniem w ramach dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami prawa).
 5. Dla prawidłowego funkcjonowania Strony niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet z poprawnie zainstalowaną i skonfigurowaną przeglądarką internetową.
 6. ZIOAPP może udostępniać Użytkownikom na Stronie dobrowolną i bezpłatną usługę formularza kontaktu
 7. W celu skorzystania z formularza kontaktu celem wysłania wiadomości do ZIOAPP, Użytkownik wypełnia pola formularza kontaktowego oznaczone gwiazdką (pola wymagane do wypełnienia), akceptuje Politykę prywatności oraz klika w pole „Wyślij”.
 8. Dla wygody i w celu zapewnienia dodatkowych informacji, Strona może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od ZIOAPP np. Facebook. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. ZIOAPP zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na Stronie, a które nie są własnością ZIOAPP ani nie podlegają jej kontroli, ZIOAPP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkownika z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

VIII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące

 1. Korzystanie ze Strony może wiązać się z koniecznością podania swoich danych, takich jak informacje z plików cookies.
 2. ZIOAPP, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania Strony. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.
 3. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący Stronę. Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do Strony za każdym razem, kiedy Użytkownika z niej korzysta, dzięki czemu serwer rozpoznaje Użytkownika i pamięta na przykład jego preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania). Cookies mogą jednak pobierać dotyczące Użytkownika informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach Strony.
 4. ZIOAPP wykorzystuje cookies wyłącznie do badania funkcjonalności Strony. Informacje te ZIOAPP przechowuje przez okres do 36 miesięcy. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi.
 5. Korzystając ze Strony Użytkownik może zgodzić się na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Użytkownik może jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze Strony, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne. Kontrola ta odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem:

               https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl dla wyszukiwarki internetowej Google Chrome

               https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek dla wyszukiwarki internetowej Mozilla Firefox

               https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer dla wyszukiwarki internetowej  Microsoft Internet Explorer

               https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL dla wyszukiwarki internetowej Safari.

 1. W celu monitorowania Strony ZIOAPP może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

IX. Zmiany i aktualizacje Polityki

 1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach ZIOAPP dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w ZIOAPP, będące konsekwencją zmiany przepisów obowiązującego prawa, które regulują prowadzenie działalności przez ZIOAPP, potrzebę dostosowania Polityki do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce; zmiany sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Strony, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej; zmiany warunków korzystania ze Strony, niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych; konieczności aktualizacji informacji wskazanych w Polityce.
 2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na Stronie. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

X. Postanowienia końcowe, kontakt i reklamacje

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z ZIOAPP w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób ZIOAPP wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat Polityki.
 2. Reklamacje w zakresie korzystania ze Strony mogą być zgłaszane na adres e-mail: tech@zioapp.pl. Reklamacje rozpatruje ZIOAPP w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Użytkownika. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany przez użytkownika lub inny sposób przez niego wskazany.
 3. Wszelkie spory lub roszczenia związane z korzystaniem ze Strony rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla Polityki jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Wybór prawa polskiego na podstawie Polityki nie pozbawia użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między ZIOAPP a Użytkownikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru. Żadne z postanowień Polityki nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu z ZIOAPP za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem - http://ec.europa.eu/consumers/odr/).